INSTYTUT ROZWOJU JĘZYKA POLSKIEGO

Instytut został powołany na mocy Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Prezydent RP podpisał 15 listopada Ustawę z dnia 7 października 2022 r. o Instytucie Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Powołanie Dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego przez Ministra Edukacji i Nauki miało miejsce 15 grudnia 2022 r.

Do zadań Instytutu należy:

Naszym celem jest propagowanie języka polskiego oraz wspieranie jego rozwoju zarówno w kraju, jak i za granicą. Pragniemy zachować i promować polską tradycję i wartości języka ojczystego, szczególnie wśród Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju. Wspieramy również współpracę między diasporą a instytucjami w Polsce i za granicą, zwłaszcza w obszarze edukacji i nauki. Nasze działania obejmują także inicjatywy edukacyjne i naukowe mające na celu pogłębienie znajomości języka polskiego oraz promocję polszczyzny jako języka obcego. Współpracujemy z różnymi podmiotami, takimi jak szkoły, uczelnie, instytucje publiczne, stowarzyszenia i fundacje, aby wspólnie rozwijać język polski zarówno w kraju, jak i poza jego granicami

1

Podejmowanie i realizacja działań mających na celu promocję języka polskiego.

2

Wspieranie zachowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako języka ojczystego oraz propagowanie go wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą.

3

Umocnienie współpracy między Polonią i Polakami zamieszkującymi za granicą a instytucjami działającymi w Polsce i za granicą, szczególnie w obszarze edukacji i nauki.

4

Popieranie inicjatyw i projektów edukacyjnych oraz naukowych mających na celu pogłębianie umiejętności języka polskiego.

5

Promowanie języka polskiego jako języka obcego.

6

Współpraca z uczelniami, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i innymi podmiotami w Polsce i za granicą w celu rozwoju języka polskiego za granicą.

Realizacja Zadań

W celu realizacji swoich zadań, Instytut ma możliwość tworzenia oddziałów zamiejscowych, po uzyskaniu zgody ministra odpowiedzialnego za sprawy edukacji, na wniosek dyrektora Instytutu. Oddziały te stanowią odrębne jednostki lub komórki organizacyjne Instytutu, mogące mieć swoją siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku utworzenia oddziału zamiejscowego poza granicami kraju, Dyrektor Instytutu musi dodatkowo uzyskać zgodę ministra odpowiedzialnego za sprawy zagraniczne.

Windows of a building in Nuremberg, Germany

Polecamy w Krakowie

Polecamy w Warszawie

Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Polecamy w Lubinie